• കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണലായി ഗീത. വി.യെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
  • കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡവലപ്‌മെൻറ് കോർപറേഷന് ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽനിന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ ഗ്യാരൻറി 3 കോടി രൂപയിൽനിന്നും 6 കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഗ്യാരൻറി വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
  • തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ ഡൻറൽ കോളേജിൽ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ തസ്തികയും പ്രോസ്‌തോഡോണ്ടിക്‌സ്, ഓറൽ പത്തോളജി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയും സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
  • ഇടമലയാർ ഉൾവനങ്ങളിലെ വാരിയം കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുതുവാൻ-മന്നാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 8 ആദിവാസി സെറ്റിൽമെൻറുകളിലെ 67 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉൾവനത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അവരെ പന്തപ്രയിലെ ഉരുളൻതണ്ണിതേക്ക് പ്ലാൻറേഷനിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവർക്ക് ഓരോ കുടുംബത്തിനും 2 ഏക്കർവീതവും മറ്റ് പൊതു വികസനങ്ങൾക്കായി 26.8 ഏക്കറും (20 ശതമാനവും) ഭൂമി മേൽ പ്ലാൻറേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പുനരധിവാസത്തിനുളള സത്വര നടപടികൾ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.