സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, എം.പി-എം.എൽ.എ, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്‌കൂളുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും ഐടി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. ഐടി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക, മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, വില്പനാനന്തര സേവനവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നിഷ്‌കർഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവ്. ലാപ്‌ടോപ്പ്, പ്രൊജക്ടർ, സ്‌ക്രീൻ, 3കെ.വി.എ യു.പി.എസ്, വൈറ്റ്ബോർഡ്, യു.എസ്.ബി സ്പീക്കർ, പ്രൊജക്ടർ മൗണ്ടിംഗ് കിറ്റ് എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോർട്ടബിലിറ്റി, പവർബാക്ക്അപ്, വൈദ്യുതി ഉപയോഗം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഇനി ലാപ്‌ടോപ്പുകളാണ് സ്‌കൂളുകളിൽ വിന്യസിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും അഞ്ചു വർഷ വാറണ്ടി ഉറപ്പാക്കണം. വിതരണക്കാർ പ്രഥമാധ്യാപകനും ഐടി കോർഡിനേറ്റർക്കും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തീയതി, വാറണ്ടി പീരിയഡ്, സർവ്വീസ് നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാൾ സെന്റർ നമ്പർ, വെബ് പോർട്ടൽ അഡ്രസ് എന്നിവ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. പരാതികൾ വിതരണക്കാർ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അറ്റൻഡു ചെയ്യേണ്ടതും, പരമാവധി അഞ്ചു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കകം പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 100/ രൂപ നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും.
ഹൈടെക് സ്‌കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൈറ്റ് ദേശീയ ടെണ്ടർവഴി നടത്തിയ ബൾക് പർച്ചേസിലെ വില വിവരങ്ങൾകൂടി പരിഗണിച്ച് പ്രൊഫ.ജി. ജയശങ്കർ ചെയർമാനും കൈറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ. അൻവർ സാദത്ത് കൺവീനറുമായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പുതുക്കിയ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം/ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി എന്നിവ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കണം. പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയതും ലൈസൻസ് നിബന്ധനകൾ ഉള്ളതുമായ സോഫ്‌റ്റ്വെയറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്‌കൂളുകളിൽ വിന്യസിക്കാൻ പാടില്ല. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉപകരണങ്ങൾ സർക്കാർ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കെൽട്രോൺവഴി നേരിട്ട് വാങ്ങാം.
മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ഉപകരണമൊന്നിന് 15,000/ രൂപയിൽ കവിയാതെയും മൊത്തം പ്രോജക്ട് തുക 50,000/ത്തിൽ കവിയാതെയും വാങ്ങാം. ഹൈടെക്/സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്റൂമിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഉത്തരവിൽ ഉണ്ട്. ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ , ഇന്ററാക്ടിവ് വൈറ്റ് ബോർഡ് , സ്മാർട്ട് ടെലിവിഷൻ പോലുള്ളവ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. സ്‌കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്വെയർ നിർബന്ധമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിന് അക്കാദമിക് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ ഉത്തരവനുസരിച്ചല്ലാത്ത പ്രൊപ്പോസലുകൾ ടി.എസ്.പി.കൾ ആയിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രൊപ്പോസലുകൾക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സാങ്കേതിക അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ഉത്തരവ് www.education.kerala.gov.in, www.kite.kerala.gov.in സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.