കോഴിക്കോട് ഫോറസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഫെബ്രുവരി പത്ത്, 11, 28, 29 തിയതികളിൽ പാലക്കാട് ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗ് നടത്തും. മറ്റു പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ ആസ്ഥാനത്തും സിറ്റിംഗ് നടക്കും.