അനന്തപുരം വ്യവസായ പാര്‍ക്കിലെ 13 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് 13 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒരുദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും കാസര്‍കോട് ജില്ലയുടെ വ്യവസായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിതെന്നും സംസ്ഥാന വ്യവസായ, കയര്‍,…