പതിപ്പള്ളി ഗവ. ട്രൈബൽ യു.പി. സ്‌കൂളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ അറക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ബി.എം.സിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്…