സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബുക്ക്മാർക്കിന്റെ പുസ്തകോത്സവം ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 8 വരെ തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ നടക്കും. പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 10 ശതമാനം മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ…