സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബുക്ക്മാർക്കിന്റെ പുസ്തകോത്സവം ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 8 വരെ തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ നടക്കും. പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 10 ശതമാനം മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വില കിഴിവ്, ലൈബ്രറികൾക്ക് ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നിവയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധികരണങ്ങളും മറ്റ് സ്വകാര്യ പ്രസിദ്ധികരണങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. സമയം രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ.