ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കന്നുകാലികളിലെ ചര്‍മ്മ മുഴ രോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പുല്‍പ്പള്ളിയില്‍ ഐ.സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ എം.എല്‍.എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ''എന്റെ പൈക്കിടാവ്'' മാതൃകാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിന്റെയും…

പാലക്കാട്‌: ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ആലത്തൂര്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ 'സൈന്റിഫിക് ഡയറി ഫാര്‍മിങ് - ക്യാറ്റില്‍ ഡിസീസസ്' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ജൂലൈ 25 ന് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ് വഴി പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍…