തൃശ്ശൂർ: ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും കച്ചവടേതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച 1627 കിലോ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറി. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നഗരസഭയ്ക്ക് നിശ്ചിത…

കോഴിക്കോട്: മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാഴ്വസ്തുക്കൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വില ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ കൈമാറുന്നത്. ജനുവരി 26 ന് ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ വില ഹരിതകർമ്മസേനക്ക് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നൽകുന്ന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ…