പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിജ്ഞാന്‍വാടികളില്‍ മേല്‍നോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നതിന് പട്ടിക ജാതി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് ടു വിജയിച്ച കമ്പ്യുട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര്‍ക്കാണ് അവസരം.  21 നും 45…

ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോ-ഓഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്. സോഷ്യൽ വർക്കിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 179 ദിവസത്തേക്ക് ആയിരിക്കും…