ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനം ഡിസംബർ 3ന് ചാല സർക്കാർ ബോയിസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടത്തും. രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഭൗദ്ധിക വെല്ലുവിളികൾ…