കോട്ടയം: ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽനിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെ ഇ- വേസ്റ്റ് ശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി. ഈ മാസം 30 വരെ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും…

പാലക്കാട്: ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് ഇ-വേസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിതകേരളം, ശുചിത്വ മിഷന്‍, ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും 2.5 ടണ്‍ ഇ-വേസ്റ്റ്…

ആസാദി കാ അമൃത് മഹോല്‍സവ് കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷന്‍, ഹരിത കേരളം മിഷന്‍, ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച മൂന്ന് ടണ്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് പുന:…