ഓണം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുക എന്ന ആശയ പ്രചരണാർത്ഥം കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങളും കൈത്തറി ഉൽപന്നങ്ങളും കോർത്തിണക്കി കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ കോംബോ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്‌സ് പുറത്തിറക്കി. ഇതിന്റെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം വ്യവസായ മന്ത്രി…

ആലപ്പുഴ: സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാനായി സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി യു. പ്രതിഭ എം എൽ എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച 'ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്' പദ്ധതിക്ക്‌ മികച്ച പ്രതികരണം. പദ്ധതിയിലൂടെ…