ഓരോ സിനിമയുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും നീണ്ട പ്രക്രിയകളുമുണ്ടെന്ന് ജർമൻ സംവിധായകൻ വൈറ്റ് ഹെൽമർ. സങ്കീർണ്ണവും ചിലവേറിയതുമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ  സിനിമയുടെയും പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. സംവിധായകർ ഓരോ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷവും…