*വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പാനൽ ചർച്ചകൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾക്കും 16 പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനത്തിനും വേദിയൊരുക്കി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും കേരളവും വിഷയത്തിൽ നടന്ന പാനൽ ചർച്ചയിൽ പ്രൊഫസർ ഗോപാൽ ഗുരു, ഡോ.ബി ഇക്ബാൽ, ഡോ.പി.എസ്…