ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം നടത്തുന്ന കേരള നടനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പുതിയ ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി 1ന് ആരംഭിക്കും. അഡ്മിഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ: 0471 – 2364771.

കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരികവകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ കേരളനടനം ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ക്ലാസുകൾ ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2364771,…