കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരികവകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ കേരളനടനം ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ക്ലാസുകൾ ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2364771, 9526632925.