ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം നടത്തുന്ന കേരള നടനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പുതിയ ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി 1ന് ആരംഭിക്കും. അഡ്മിഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ: 0471 – 2364771.