ത്രിദിന അന്താരാഷ്ട്ര ലേബർ കോൺക്ലേവ് വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും കേരളവും തൊഴിൽ സംഘടനയുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശതാബ്ദി നിറവിൽ സംസ്ഥാനതൊഴിൽവകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  അന്താരാഷ്ട്ര ലേബർ കോൺക്ലേവിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെന്ന്…