റോഡ് പരിപാലന പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടയം: ഏഴുവർഷത്തേക്ക് റോഡുകൾ മികച്ച നിലയിൽ തുടരുക എന്നതാണ് ഒ.പി.ബി.ആർ. കരാർ കൊണ്ടു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു പൊതുമരാമത്ത്-ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. എം.സി…

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിൽ 2175 കോടി രൂപയുടെ 330 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്. ഇതുകൂടാതെ 2752 കോടി രൂപയുടെ…