വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ചങ്ങനാശേരിയിലെ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ 28ന് “പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ്” എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907856226, cfscchry@gmail.com.

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ചങ്ങനാശേരിയിലുള്ള കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെന്ററിൽ നവംബർ 28ന് ‘പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ്’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907856226, cfscchry@gmail.com.

അത്തച്ചമയ ദിനത്തിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച 100 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പുന:ചംക്രമണത്തിനായി കൈമാറി. വലിച്ചെറിയേണ്ട തിരികെ നൽകൂ സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം സമ്മാനക്കൂപ്പൺ കൗണ്ടർ, വിവിധ ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച…

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിനു കീഴിൽ ചങ്ങനാശേരിയിലുള്ള കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെന്ററിൽ ഓഗസ്റ്റ് 18ന് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7907856226 നമ്പരിലോ cfscchry@gmail.com എന്ന…