തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് കാഴ്ചപരിമിതർക്കായുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ആയ, ഫീമെയിൽ ഗൈഡ് തസ്തികകളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് രാവിലെ 10 മുതൽ അഭിമുഖം നടത്തും. ആയ തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും…

തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് കാഴ്ച പരിമിതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ഹെലൻ കെല്ലർ ദിനമായ നാളെ (ജൂൺ 27) രാവിലെ 11ന് വിദ്യാലയത്തിലെ ലൂയി ബ്രെയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് റേഡിയോ ക്ലബിന്റെയും, സർഗ്ഗവേളയുടെയും ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.…