വിദ്യാർഥികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും : മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം വിദ്യാർഥികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ഈ മാസം 24…