സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ, നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കല്ലൂർ കാടോരം 67 ൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൗരധ്വനി ത്രിദിന പഠന ക്യാമ്പ് ഐ.സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ട്…

ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കയം പട്ടികവർഗ കോളനിയിൽ നടത്തിയ "പൗരധ്വനി " ത്രിദിന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം പി.കെ. ബഷീർ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബീന…