ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആസ്പദമാക്കി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനൽ നിർമിച്ച ഭരണഘടനാ അവബോധ പരിപാടി 'വി ദ പീപ്പിൾ' ഇന്ന് മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആശയങ്ങളെ, മൂല്യങ്ങളെ അടുത്തറിയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്ത്യൻ…