സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയ ആയുർവ്വേദ കോളേജുകളിലെ 2020-21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ആയുർവ്വേദ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന്  AIAPGE-2020 യോഗ്യത നേടിയവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ കേരളീയനായ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. സി.സി.ഐ.എം അംഗീകാരമുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നോ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവ്വകലാശാല തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബി.എ.എം.എസ്/ആയുർവ്വേദാചാര്യ/ബി.എ.എം ബിരുദമുണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ വിഷയത്തിലും തിയറിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി 50 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 2020 ജൂലൈ 31ന് 45 വയസ്സ് കഴിയരുത്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ വയസ്സിളവ് അനുവദിക്കും.

സർവ്വീസ് ക്വാട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ അദ്ധ്യാപക ക്വാട്ടയിൽ ഉള്ളവർക്ക് 2020 ജൂലൈ 31 ന് 50 വയസ്സും മെഡിക്കൽ ക്വാട്ടയിൽ ഉള്ളവർക്ക് 46 വയസ്സും കവിയാൻ പാടില്ല.പ്രവേശനം ആൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ (എഐഐഎ) 2020 ൽ നടത്തിയ പ്രവേശന പരീക്ഷ  (AIAPGE-2020)     യുടെ റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും.
www.cee.kerala.gov.in ൽ ഓൺലൈനായി ജനുവരി മൂന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫീസ് ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റായോ, ഇ-ചെലാൻ മുഖേനയോ അടയ്ക്കണം. ഫീസ് അടച്ചശേഷം അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് (സർവ്വീസ് വിഭാഗക്കാർ ഉൾപ്പെടെ) 1000 രൂപയും എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ് ജനറൽ ക്വാട്ടയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സർവ്വീസ് വിഭാഗക്കാർ 1000 രൂപ അധികമായി അടയ്ക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/അനുബന്ധ രേഖകൾ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. പ്രോസ്‌പെക്ടസ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/മറ്റു അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 0471-2525300.