സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ കിറ്റ്‌സിൽ കേരള സർവകലാശാല അനുവദിച്ച ബി.കോം (ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം) കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശനത്തിന് താത്പര്യമുളള വിദ്യാർഥികൾ www.kittsedu.org ലോ നേരിട്ടോ അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷകൾ 17നകം സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 94446529467, 0471-2327707.