2019-ലെ പ്രളയവും ദുരന്തവും ബാധിച്ചവരിൽ ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹരായവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശമായി. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തിന്റെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വിസ്തൃതി കണക്കാക്കി ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടീമുകളെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ…

ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ ലിംഗപദവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 200056/2018 ൻമേൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന ജെൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ…

ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളായ ആഗസ്റ്റ് 10, 11, 12 തീയതികളിൽ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശ്രേണിയിലുള്ള ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വകുപ്പ് മേധാവികൾ…

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പു തലവൻമാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സർക്കുലർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ  (www.finance.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ്…

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാൻ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കി. പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിളിച്ച പ്രീബിഡ് യോഗത്തിൽ നാലു സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഇവർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക്…

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചുവരെ പഴയരീതിയിൽ ശമ്പളബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കാം ഡ്രായിംഗ് ആൻറ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സ്‌മെൻറ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഡിജിറ്റർ സിഗ്‌നേചർ നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 24 വകുപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചുവരെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേചർ ഒഴിവാക്കി…

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളിലും സ്പാർക്ക് പോർട്ടൽ വഴി ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേച്ചർ നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേച്ചറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & ടെക്‌നോളജി ഫോർ…

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഡി.പി.ഐ വിഭാഗം) നിന്നും പ്രസിദ്ധികരിച്ച 2016 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ 2016 ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള എച്ച്.എം-മാരുടെ സിനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലും അതിനുമുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ട എച്ച്.എമ്മുമാർ, ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ…

സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഗ്രീൻബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5.5 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതിയായി. വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികളായ വിദ്യാകിരണം, വിദ്യാജ്യോതി, സ്വാശ്രയ, പരിണയം, തുല്യതാ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം,…

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. പ്രത്യേക ചുമതലകളോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതത് സ്‌കൂളിൽ നിന്നുള്ള അഡീ. ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരെ ഒഴിവാക്കും.…