തൃശ്ശൂർ: ചരിത്രപ്പെരുമ പേറുന്ന തൃശൂർ മൃഗശാല പുത്തൂരിലേക്ക് കൂട് മാറുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് കരഗതമാകുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്. കാനന സദൃശ്യമായ മരക്കൂട്ടങ്ങളും തുറസുകളും നിറഞ്ഞ 338 ഏക്കറിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത് തനിമയാർന്ന ആവാസ…