കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (നം. സിഡിഎൻ 3/49/2019/പൊഭവ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.