സർക്കാർ പ്ലീഡർമാരെ  പുതിയതായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവായി. 20 സ്‌പെഷ്യൽ ഗവ. പ്ലീഡർ, 53 സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡർ, 52 പ്ലീഡർമാർ എന്നിവരെയാണ് നിയമിച്ച് ഉത്തരവായത്.