2022 ജൂണിൽ  നടക്കുന്ന കെ.ജി.റ്റി (കൊമേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ്) പരീക്ഷാ     വിജ്ഞാപനം പരീക്ഷാഭവന്റെ  വെബ്‌സൈറ്റിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ നാലിന്  വൈകിട്ട് 4  മുതൽ  21ന്   വൈകുന്നേരം അഞ്ച് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം www.kgtexam.kerala.gov.in,https://pareekshabhavan.kerala.gov.in എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്.