സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജിലെ ദ്രവ്യഗുണവകുപ്പിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഒ.പിയിൽ മദ്യപാനജന്യമല്ലാത്ത കരൾ രോഗത്തിനു (ഫാറ്റി ലിവർ) ഗവേഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7483986963, 9446553068.