ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ‘കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കാരിക്കേച്ചർ, പെയിന്റിങ് മത്സരവും ‘കേരള നവോത്ഥാനം -സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പശ്ചാത്തലത്തിൽ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാരിക്കേച്ചർ, പെയിന്റിങ്, പ്രബന്ധം എന്നീ രചനകൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വകുപ്പ് ഡയറകടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കു മുമ്പായി ലഭ്യമാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.bcdd.kerala.gov.in. ഫോൺ: വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് – 0471 2727378, 2727379, കൊല്ലം മേഖലാ ഓഫീസ്- 0474 2914417, എറണാകുളം മേഖലാ ഓഫീസ് – 0484 2429130, പാലക്കാട് മേഖലാ ഓഫീസ് -0491 2505663, കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസ് -0495 2377786.