കെൽട്രോണിന്റെ വഴുതക്കാടുള്ള നോളജ് സെന്ററിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഗ്മെന്റഡ്  റിയാലിറ്റി/വെർച്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഗെയ്മിങ് (എ.വി.ജി), ഡിജിറ്റൽ കമ്പോസിറ്റിങ് ആൻഡ് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നിവയാണ് കോഴ്സുകൾ. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ്ടു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 8590605260, 0471 2325154 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ, ഹെഡ് ഓഫ് സെന്റർ, കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ, ചെമ്പിക്കലം ബിൽഡിംഗ്, രണ്ടാം നില, ബേക്കറി വിമൻസ് കോളേജ് റോഡ്, വഴുതയ്ക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടണം.