സെപ്റ്റംബർ  23 ന് നടത്താനിരുന്ന നിർമ്മൽ NR 295 നറുക്കെടുപ്പ്മാറ്റിവച്ചതായി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എബ്രഹാം റെൻ അറിയിച്ചു. ഈ നറുക്കെടുപ്പ്  25 ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്ക് നടക്കും.