എഴുകോൺ സർക്കാർ ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് ടെക്‌നോളജി (എഫ് ഡി ജിടി) പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഉപരി പഠനത്തിനുളള അർഹതയോടെ എസ്.എസ്.എൽ.സി. തത്തുല്യ യോഗ്യത/ പ്രോഗ്രാം ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല. വസ്ത്ര നിർമ്മാണം, അലങ്കാരം, രൂപകല്പന, വിപണനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം നൽകും.

പരമ്പരാഗതവസ്ത്ര നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത  ഫാഷൻഡിസൈനിംഗിലും പ്രാവീണ്യം ലഭിക്കും. ഏറ്റവും നവീന രീതികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുളള ഗാർമെന്റ് ഡിസൈനിങ്, മാനുഫാക്ചറിങ്, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, മാർക്കറ്റിങ് എന്നിവ കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വയംതൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിവിധ ഗാർമെന്റസ് കമ്പനികളിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായതും  പിഎസ്‌സി അംഗീകാരം കൂടിയുളള കോഴ്‌സ് ആണിത്. www.polyadmission.org/gifd എന്ന അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒറ്റത്തവണരജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്ആയി 100 രൂപ അടയ്ക്കണം (എസ്‌സി / എസ്റ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 50 രൂപ).

ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ/  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം/ പ്രവേശനം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും മറ്റുവിശദവിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഇൻസിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ്, എഴുകോൺ, എഫ് ഡി ജിടി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 7. കൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്: 9446115832, 7907938408, 7034242817.