പാലോട് ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കരിയർ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി 150 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നൽക്കുന്ന സൗജന്യ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒക്ടോബർ 31ന് മുമ്പ് പാലോട് ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കം കരിയർ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ നേരിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഫോൺ: 0472-2840480, 9895997157.