വട്ടിയൂർക്കാവ് സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളജിൽ ഡിസംബർ 5ന് ഉണ്ടായ വിദ്യാർഥി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഡിസംബർ 9 വരെ റെഗുലർ ഡിപ്ലോമ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.