കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തർദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യ ദിനാചരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു മെയ് 22 നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് ‘കാവ് സംരക്ഷണം – ജനപങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനതല ഏകദിന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. “ഉടമ്പടികളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്: ജൈവവൈവിധ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക” എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ജൈവവൈവിധ്യ ദിന പ്രമേയം. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നാക്കക്ഷേമ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയ “കാവ് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ തുരുത്തുകൾ” എന്ന കൈപ്പുസ്തകം എൻ. കെ. അക്ബർ എം എൽ എ പ്രകാശനം ചെയ്യും. കാവു സംരക്ഷണത്തിനായുളള ഔഷധസസ്യതൈകളുടെ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് പി. കെ. ഡേവിഡ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോ. സി. ജോർജ് തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.