പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിലെ വിവിധ ഐ.ടി.ഐകളിൽ ബെഞ്ചുകളും, സ്റ്റീൽ ഡെസ്കുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്: www.etenders.kerala.gov.in.