സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ കേന്ദ്ര പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന എച്ച്.ഡി.സി & ബി.എം  കോഴ്സിന്റെ ഒന്നും  രണ്ടും സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ ആഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ ആരംഭിക്കും.  പരീക്ഷാ ഫീസ് ജൂലൈ 4 മുതൽ ജൂലൈ 11 വരെ പിഴയില്ലാതെയും, ജൂലൈ 12 മുതൽ ജൂലൈ 14 വരെ 50 രുപ പിഴയോടുകൂടിയും  സഹകരണ പരിശീലന കോളജുകളിൽ സ്വീകരിക്കും.  വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സഹകരണ പരിശീലന കോളജുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.