നാഷണല്‍ എംപ്ലോയ്മെന്റ്‌ സർവീസ് (കേരള) വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോച്ചിംഗ്‌ കം ഗൈഡന്‍സ്‌ സെന്റര്‍ ഫോർ എസ്‌.സി/എസ്‌.ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന 10 മാസത്തെ സൗജന്യ സ്റ്റെനോഗ്രാഫി /ടൈപ്പ്‌ റൈറ്റിംഗ്‌/ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേർഡ് പ്രൊസസ്സിംഗ്‌ കോഴ്സിലേക്ക്‌  സീറ്റ്  ഒഴിവ്.

എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി യോഗ്യതയുള്ള 38 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ ഓഫീസില്‍ ഹാജരായി നേരിട്ട്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂൺ എട്ട്. അപേക്ഷകർക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0495-2376179