ചിൽഡ്രൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ബി.ഐ ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തൊഴിൽ രഹിതരായ പതിനെട്ടിനും 45 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിംഗ് ഓഫ് സി.സി.ടി.വി ക്യാമറ എന്ന കോഴ്‌സിലേക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവർ ഓഗസ്റ്റ് 16 നകം 0481 2303307, 2303306 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.