തിരുവനന്തപുരം പിടിപി നഗർ ഐ.എൽ.ഡി.എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് –കേരളയിൽ മോഡേൺ ഹയർ സർവേ കോഴ്സിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഐ.ടി.ഐ സർവെ/സിവിൽ, ചെയിൻ സർവെ, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ സർവെ യോഗ്യതയുള്ളവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 4നകം ഓഫീസിലെത്തണം. ഫോൺ: 0471 2965099, 9961615876, 9497301984.