സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ ഓൺലൈനായി വയനാട് സിറ്റിങ് നടത്തും. ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) കെ. എബ്രഹാം മാത്യുവും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും.

എറണാകുളം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ സിറ്റിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കുക. 22, 23, 24 തീയതികളിലാണ് സിറ്റിങ്. രാവിലെ 10ന് സിറ്റിങ് ആരംഭിക്കും.