സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ ഓൺലൈനായി വയനാട് സിറ്റിങ് നടത്തും. ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) കെ. എബ്രഹാം മാത്യുവും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. എറണാകുളം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ സിറ്റിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കുക.…

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ സിറ്റിങ് നടത്തും. ഇടുക്കി-പൈനാവ് സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല്, അഞ്ച്, ആറ്  തീയതികളിലാണ് സിറ്റിങ് . കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട) കെ.ആബ്രഹാം…

വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-08-2020 വരെയും മറ്റു 12 ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-03-2016 വരെയും എടുത്ത കാർഷിക വായ്പകൾ കടാശ്വാസത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ…

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ സെപ്റ്റംബറിൽ എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ സിറ്റിങ് നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 12ന് ആലുവ പാലസ് സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലും 13ന് തൃശൂർ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലും 14ന് മലപ്പുറം…