സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ മാർച്ചിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ സിറ്റിങ് നടത്തും. സിറ്റിങ്ങിൽ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) കെ. അബ്രഹാം മാത്യുവും കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം,…

കേരള സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ ഫെബ്രുവരി 21, 22 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ അപേക്ഷകൾ എറണാകുളം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ഓൺലൈനായി പരിഗണിക്കും.  

കേരള സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് സമാന തസ്തികയിൽ 35600-75400 ശമ്പള സ്കെയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ…

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ ഓൺലൈനായി വയനാട് സിറ്റിങ് നടത്തും. ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) കെ. എബ്രഹാം മാത്യുവും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. എറണാകുളം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ സിറ്റിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കുക.…

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ 2023 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ സിറ്റിങ് നടത്തും. ഇടുക്കി-പൈനാവ് സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല്, അഞ്ച്, ആറ്  തീയതികളിലാണ് സിറ്റിങ് . കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട) കെ.ആബ്രഹാം…

വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-08-2020 വരെയും മറ്റു 12 ജില്ലകളിലെ കർഷകർ 31-03-2016 വരെയും എടുത്ത കാർഷിക വായ്പകൾ കടാശ്വാസത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകൾ കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ…

സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ സെപ്റ്റംബറിൽ എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ സിറ്റിങ് നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 12ന് ആലുവ പാലസ് സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലും 13ന് തൃശൂർ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലും 14ന് മലപ്പുറം…