സംസ്ഥാനത്തെ ആയുർവേദ കോളജുകളിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്‌മെന്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷവും നിരവധി BAMS സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സീറ്റുകളിലേക്ക് നവംബർ 30 വരെ, NEET ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് Domicile/Nativity നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി NCISM മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി AFRC യുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിക്കുമെന്ന നിബന്ധനയോടെ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നടത്താൻ സ്വാശ്രയ ആയുർവേദ കോളജുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു (സ.ഉ. (സാധാ) നം.459/2023/AYUSH, തീയതി 28.11.2023).