2024 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ഗൾഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലകളിലെ പരീക്ഷാ സെന്ററുകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിയമനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ iExaMS ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് (https://sslcexam.kerala.gov.in) വഴി ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കും. https://sslcexam.kerala.gov.in ലെ Latest News നു താഴെ Deputy Chief Superintendent (Gulf/Lakshadweep) എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഡിസംബർ 12 മുതൽ 16 വരെ അധ്യാപകർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം.