അസാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കില് പാര്ക്ക് ട്രിപ്പിള് ഐ കൊമേഴ്സ് അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി ഏപ്രില് ഒന്നിന് മാനന്തവാടി അസാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കില് പാര്ക്കില് സൗജന്യ കരിയര് ഗൈഡന്സ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രജിസ്‌ട്രേഷനും കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കും https://links.tripleica.com/asap_commerce_pathway/ ലിങ്ക് സന്ദര്ശിക്കാം.